Fond Predaj Nákup Vývoj Detail
Podkladové aktívum:
IAD Growth Opportunities, o.p.f.
ISIN:
SK3110000617
Správca:
IAD Investments, správ. spol., a.s.
Depozitár:
Československá obchodná banka, a.s.
Mena:
EUR
Druh:
zmiešaný
Rizikový faktor:
vysoký
Kategória podľa nariadenia*:
článok 6
Webové sídlo:

Fond investuje predovšetkým do podielových listov iných podielových fondov, investičných nástrojov dlhového charakteru a nástrojov peňažného trhu, pričom podiel jednotlivých druhov investícií na celkovom portfóliu je aktívne riadený a prispôsobovaný aktuálnemu vývoju na finančných trhoch. Akciové investície sú smerované do rozvinutých (západná Európa, USA, Japonsko), ale aj do rozvíjajúcich sa regiónov (východná Európa, Ázia, južná Amerika). Dlhopisové a peňažné investície primárne tvoria nástroje denominované v EUR, fond však aktívne vyhľadáva aj atraktívne investičné príležitosti denominované v cudzích menách, ktoré nemusia byť zabezpečené voči menovému riziku.

Cieľom investičnej stratégie je dynamickým riadením podielového fondu dosiahnuť participáciu na raste akciových a dlhopisových trhov v dlhodobom horizonte minimálne 5 rokov pri dodržaní rizikového profilu podielového fondu. Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.iad.sk.

Podkladové aktívum:
Allianz Invest Aktien Europa (T)
ISIN:
AT0000739230
Správca:
Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Depozitár:
Erste Group Bank AG
Mena:
EUR
Druh:
akciový
Rizikový faktor:
vysoký
Kategória podľa nariadenia*:
článok 6
Webové sídlo:

Investičným cieľom podielového fondu je dlhodobý kapitálový rast pri akceptovaní vyšších rizík. Prostriedky podielového fondu sú investované prevažne do akcií a ekvivalentných cenných papierov spoločností so sídlom v Európe, ktoré tvoria minimálne 51 % aktív podielového fondu. Podielový fond nepodlieha žiadnym priemyselným ani iným sektorovým obmedzeniam. Nástroje peňažného trhu môžu tvoriť až 40 % aktív podielového fondu. Podielový fond je aktívne riadený a nie je limitovaný benchmarkom. Pri investovaní majetku podielového fondu sa zohľadňuje primeraná diverzifikácia a likvidita. Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, nájdete na www.allianzinvest.at.

Podkladové aktívum:
Allianz Europe Equity Growth - AT - EUR
ISIN:
LU0256839274
Správca:
Allianz Global Investors GmbH a Allianz Global Investors UK Limited
Depozitár:
State Street Bank Luxembourg
Mena:
EUR
Druh:
akciový
Rizikový faktor:
vysoký
Kategória podľa nariadenia*:
článok 8
Webové sídlo:

Podielový fond investuje najmenej 70 % aktív fondu priamo do akcií a ekvivalentných cenných papierov, ktoré sú umiestnené v členských štátoch Európskej únie, Nórsku alebo Islande. Sústreďuje sa na spoločnosti s rastovým potenciálom, ktorý sa aktuálne neodráža na cene akcií. Cieľom fondu je v dlhodobom časovom horizonte dosiahnuť kapitálový rast. Odporúčaný investičný horizont je minimálne 10 rokov. Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.allianzglobalinvestors.lu.

Podkladové aktívum:
Allianz Europe Small Cap Equity - AT - EUR
ISIN:
LU0293315296
Správca:
Allianz Global Investors GmbH
Sub-správca:
Allianz Global Investors KAG, Frankfurt
Depozitár:
State Street Bank Luxembourg S.A.
Mena:
EUR
Druh:
akciový
Rizikový faktor:
vysoký
Kategória podľa nariadenia*:
článok 8
Webové sídlo:

Fond sa sústreďuje na akcie spoločností s relatívne nižším kapitálovým vybavením, ktoré sú registrované v Európe (okrem Ruska a Turecka). Investičným cieľom je dosiahnuť rast kapitálu v dlhodobom časovom horizonte. Teritoriálne pokrýva najviac vyspelé ekonomiky ako napríklad Spojené kráľovstvo, Nemecko, Švajčiarsko, Švédsko, Francúzsko, Holandsko. Sektorovo je orientovaný najmä na priemysel, produkciu nadštandardných tovarov a služieb, informačné technológie, ťažbu a spracovanie surovín, energetiku, finančný sektor, zdravotná starostlivosť.

Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.allianzgi-b2b.eu.

Podielový fond:
Allianz Food Security - AT - EUR
ISIN:
LU2211817601
Správca:
Allianz Global Investors UK Limited
Depozitár:
State Street Bank International GmbH – Luxembourg Branch
Mena:
EUR
Druh:
Akciový
Rizikový faktor:
Vysoký
Kategória podľa nariadenia*:
článok 8
Webové sídlo:

Ciel‘om investičnej stratégie podielového fondu je dlhodobý rast kapitálu investovaním do globálnych akciových trhov so zameraním na spoločnosti angažované v oblasti potravinovej bezpečnosti. Fond investuje v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja a je tematicky orientovaný na udržateľnosť. Fond investuje minimálne 90 % aktív do akcií, ktoré sú orientované na udržateľný rozvoj. Maximálne 10 % aktív fondu je alokovaných do ostatných akcií, iných ako je uvedené v investičnom cieli. Spoločnosti, ktoré sa zaoberajú oblasťou potravinovej bezpečnosti, sú spoločnosti, ktoré ponúkajú výrobky alebo riešenia, aktívne prispievajú k pozitívnym environmentálnym a sociálnym výsledkom v celom potravinovom dodávateľskom reťazci naprieč výrobou, dopravou, kvalitou a bezpečnosťou potravín. Fond investuje maximálne 50 % svojich aktív do rozvíjajúcich sa trhov a maximálne 10 % aktív do čínskych akcií tzv. China A-Shares (akcie spoločností so sídlom v pevninskej Číne, ktoré sú obchodované na dvoch čínskych burzách cenných papierov, v Šanghaji a Shenzhene). Fond môže alokovať maximálne 15 % aktív do nástrojov peňažného trhu a/alebo do výšky 10 % do fondov peňažného trhu. Fond môže využívať aj deriváty. Viac informácií k podielovému fondu, jeho predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov, nájdete na regulatory.allianzgi.com.

Podkladové aktívum:
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities - A - EUR
ISIN:
LU1992126489
Správca:
Allianz Global Investors Ireland Ltd.
Sub-správca:
RCM (UK) Ltd. - London
Depozitár:
State Street Custodial Serv. (Irel.) Ltd.
Mena:
EUR
Druh:
akciový
Rizikový faktor:
vysoký
Kategória podľa nariadenia*:
článok 6
Webové sídlo:

Fond sa sústreďuje na akcie takých spoločností, ktoré majú sídlo v novorozvíjajucich sa trhoch sveta alebo ktoré na nich vykonávajú významné ekonomické aktivity. Investičným cieľom je dosiahnuť rast investovaného kapitálu v dlhodobom časovom období. Regiónovo sú investície rozložené po celom svete a zahŕňajú také rozvíjajúce sa ekonomiky ako napríklad Brazília, Južná Kórea, Rusko, Taiwan, Hong Kong, Mexiko, India, Južná Afrika, Malajzia. Sektorovo pokrývajú najviac informačné technológie, finančný sektor, ťažbu a spracovanie surovín, energetiku, telekomunikačné služby.

Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.allianzgi-b2b.eu.

Podkladové aktívum:
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI
ISIN:
DE000A0F5G98
Správca:
Ampega Investment GmbH
Depozitár:
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KgaA, Frankfurt
Mena:
EUR
Druh:
zmiešaný
Rizikový faktor:
stredný až vysoký
Kategória podľa nariadenia*:
článok 6
Webové sídlo:

Investovanie fondu je založené na prístupe tzv. celkovej návratnosti (Total Return). Pri investovaní sa využíva technický obchodný systém orientovaný na strednodobé trendy vyvinutý spoločnosťou ARTS Asset Management. Investičná stratégia sa neorientuje na žiadny benchmark, ale naopak sa z dlhodobého hľadiska usiluje o dosiahnutie kladnej výkonnosti pri akomkoľvek vývoji svetových trhov. Majetok fondu môže byť kompletne investovaný do akciových fondov. V nepriaznivom období vývoja na burzách môže byť akciová kvóta zredukovaná až na nulu, a vtedy je majetok investovaný z veľkej časti do investičných fondov dlhopisov s krátkou lehotou splatnosti alebo nástrojov peňažného trhu. Fond môže využívať aj deriváty. Portfólio je tak neustále prispôsobované aktuálnemu vývoju na jednotlivých trhoch, čím sa využíva výnosový potenciál vždy najúspešnejších sektorov odvetví a krajín sveta.

Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.c-quadrat.com.

Podielový fond:
C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect VT
ISIN:
AT0000A03K55
Správca:
Ampega Investment GmbH
Depozitár:
Raiffeisen Bank Int. AG
Mena:
EUR
Druh:
fond fondov
Rizikový faktor:
stredný
Kategória podľa nariadenia*:
článok 6
Webové sídlo:

Ciel‘om investičnej stratégie podielového fondu je dlhodobo dosiahnut‘ absolútny prírastok hodnoty vo všetkých trhových fázach. Investovanie v podielovom fonde sa riadi flexibilnými investičnými smernicami. Fond sleduje stratégiu dynamického zhodnotenia kapitálu. Cieľom je zabezpečiť, aby hodnota jednotky upravená o výplatu dividend alebo návratnosti kapitalizačných jednotiek predstavovala najmenej 90 % maximálnej hodnoty (úroveň ochrany hodnoty) konečných mesačných hodnôt za sledované obdobie (posledných 12 mesiacov) každý deň. Nie je však zaručené, že bude zachovaná úroveň ochrany hodnôt. Rovnako sa podielnikom nevyplácajú žiadne rozdiely, ak sa nedosiahne úroveň ochrany hodnoty. Upravená jednotková hodnota počas obdobia pozorovania sa určuje pomocou trhovo štandardnej metódy v Rakúsku s prihliadnutím na reinvestíciu možnej výplaty dividend. Rozlišujú sa aktíva rastové a aktíva s pevným výnosom. Rozloženie rastové aktíva / aktíva s pevným výnosom sa môže pohybovat‘ medzi 0 a 100 %. Fond môže využívať aj deriváty. Odporúčaný investičný horizont sú 4 roky. Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.c-quadrat.com.

Podielový fond:
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 - IT - EUR
ISIN:
LU1602092162
Správca:
Allianz Global Investors GmbH
Depozitár:
State Street Bank International GmbH – Luxembourg Branch
Mena:
EUR
Druh:
zmiešaný
Rizikový faktor:
nízky
Kategória podľa nariadenia*: článok 8
Webové sídlo: https://www.allianzgi.com

 

Podielový fond:
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 - IT - EUR
ISIN:
LU1602092162
Správca:
Allianz Global Investors GmbH
Depozitár:
State Street Bank International GmbH – Luxembourg Branch
Mena:
EUR
Druh:
zmiešaný
Rizikový faktor:
nízky
Kategória podľa nariadenia*: článok 8
Webové sídlo: https://www.allianzgi.com

 

Podielový fond:
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - IT - EUR
ISIN:
LU1093406269
Správca:
Allianz Global Investors GmbH
Depozitár:
State Street Bank International GmbH – Luxembourg Branch
Mena:
EUR
Druh:
zmiešaný
Rizikový faktor:
nízky až stredný
Kategória podľa nariadenia*: článok 8
Webové sídlo: https://www.allianzgi.com

 

Podielový fond:
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - IT - EUR
ISIN:
LU1093406269
Správca:
Allianz Global Investors GmbH
Depozitár:
State Street Bank International GmbH – Luxembourg Branch
Mena:
EUR
Druh:
zmiešaný
Rizikový faktor:
nízky až stredný
Kategória podľa nariadenia*: článok 8
Webové sídlo: https://www.allianzgi.com

 

Podielový fond:
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - IT - EUR
ISIN:
LU1211506388
Správca:
Allianz Global Investors GmbH
Depozitár:
State Street Bank International GmbH – Luxembourg Branch
Mena:
EUR
Druh:
zmiešaný
Rizikový faktor:
nízky až stredný
Kategória podľa nariadenia*: článok 8
Webové sídlo: https://www.allianzgi.com

 

Podielový fond:
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - IT - EUR
ISIN:
LU1211506388
Správca:
Allianz Global Investors GmbH
Depozitár:
State Street Bank International GmbH – Luxembourg Branch
Mena:
EUR
Druh:
zmiešaný
Rizikový faktor:
nízky až stredný
Kategória podľa nariadenia*: článok 8
Webové sídlo: https://www.allianzgi.com

 

Podielový fond:
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-Euro (hedged)
ISIN:
LU0605515377
Správca:
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Depozitár:
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mena:
EUR
Druh:
akciový
Rizikový faktor:
vysoký
Kategória podľa nariadenia*: článok 8
Webové sídlo: https://www.fidelity.lu/

Stratégia fondu:
Cieľom investičnej politiky fondu je zabezpečiť príjem a dlhodobý rast kapitálu. Najmenej 70 % investovaných prostriedkov je umiestňovaných do akcií spoločností na celom svete. Výber aktív je zameraný na tie, ktoré okrem potenciálu na rast kapitálu prinášajú možnosti na získanie atraktívnych dividendových výnosov. Investície fondu sú umiestňované v rôznych geografických oblastiach, trhových sektoroch, odvetviach alebo triedach aktív. Fond môže použiť aj deriváty s cieľom zníženia rizika nákladov, alebo vytvorenia dodatočného kapitálu alebo príjmu v súlade s rizikovým profilom fondu. Fond je zabezpečený voči menovému riziku.

Odporúčaný investičný horizont je minimálne 5 rokov. Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.fidelityworldwideinvestment.com.

Podielový fond:
PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation
ISIN:
IE00B11XZB05
Správca:
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Depozitár:
Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Ltd/Ireland
Mena:
EUR
Druh:
dlhopisový
Rizikový faktor:
stredný
Kategória podľa nariadenia*: článok 6
Webové sídlo: https://europe.pimco.com/en-eu

Stratégie fondu: 

Investičná politika fondu je zameraná na obozretné generovanie celkovej návratnosti, a to pomocou kombinácie príjmu z investícií a rastu kapitálu. Fond investuje do širokého spektra cenných papierov s pevným výnosom (s pevnou alebo variabilnou úrokovou sadzbou) vydaných spoločnosťami alebo vládami z celého sveta. Sú prevažne v amerických dolároch, ale fond môže držať aj ďalšie peňažné meny alebo cenné papiere v iných menách. Fond môže investovať aj na rozvíjajúcich sa trhoch ekonomík, ktoré sú z hľadiska investičného stále vo vývoji. Cenné papiere sú väčšinou z investičného stupňa podľa stanovenia medzinárodných ratingových agentúr. Fond môže investovať aj do finančných derivátov (futures, opcie, swapy). Výnosy z derivátov sú naviazané na pohyby podkladových aktív. Fond je zabezpečený voči menovému riziku.


Odporúčaný investičný horiziont je 5 rokov. Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.europe.pimco-funds.com.

Podkladové aktívum:
IAD Growth Opportunities, o.p.f.
ISIN:
SK3110000617
Správca:
IAD Investments, správ. spol., a.s.
Depozitár:
Československá obchodná banka, a.s.
Mena:
EUR
Druh:
zmiešaný
Rizikový faktor:
vysoký
Kategória podľa nariadenia*:
článok 6
Webové sídlo:

Fond investuje predovšetkým do podielových listov iných podielových fondov, investičných nástrojov dlhového charakteru a nástrojov peňažného trhu, pričom podiel jednotlivých druhov investícií na celkovom portfóliu je aktívne riadený a prispôsobovaný aktuálnemu vývoju na finančných trhoch. Akciové investície sú smerované do rozvinutých (západná Európa, USA, Japonsko), ale aj do rozvíjajúcich sa regiónov (východná Európa, Ázia, južná Amerika). Dlhopisové a peňažné investície primárne tvoria nástroje denominované v EUR, fond však aktívne vyhľadáva aj atraktívne investičné príležitosti denominované v cudzích menách, ktoré nemusia byť zabezpečené voči menovému riziku.

Cieľom investičnej stratégie je dynamickým riadením podielového fondu dosiahnuť participáciu na raste akciových a dlhopisových trhov v dlhodobom horizonte minimálne 5 rokov pri dodržaní rizikového profilu podielového fondu. Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.iad.sk.

Podkladové aktívum:
Allianz Invest Aktien Europa (T)
ISIN:
AT0000739230
Správca:
Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Depozitár:
Erste Group Bank AG
Mena:
EUR
Druh:
akciový
Rizikový faktor:
vysoký
Kategória podľa nariadenia*:
článok 6
Webové sídlo:

Investičným cieľom podielového fondu je dlhodobý kapitálový rast pri akceptovaní vyšších rizík. Prostriedky podielového fondu sú investované prevažne do akcií a ekvivalentných cenných papierov spoločností so sídlom v Európe, ktoré tvoria minimálne 51 % aktív podielového fondu. Podielový fond nepodlieha žiadnym priemyselným ani iným sektorovým obmedzeniam. Nástroje peňažného trhu môžu tvoriť až 40 % aktív podielového fondu. Podielový fond je aktívne riadený a nie je limitovaný benchmarkom. Pri investovaní majetku podielového fondu sa zohľadňuje primeraná diverzifikácia a likvidita. Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, nájdete na  www.allianzinvest.at.

Podkladové aktívum:
Allianz Europe Equity Growth - AT - EUR
ISIN:
LU0256839274
Správca:
Allianz Global Investors GmbH a Allianz Global Investors UK Limited
Depozitár:
State Street Bank Luxembourg S.A.
Mena:
EUR
Druh:
akciový
Rizikový faktor:
vysoký
Kategória podľa nariadenia*:
Článok 8
Webové sídlo:

Podielový fond investuje najmenej 70 % aktív fondu priamo do akcií a ekvivalentných cenných papierov, ktoré sú umiestnené v členských štátoch Európskej únie, Nórsku alebo Islande. Sústreďuje sa na spoločnosti s rastovým potenciálom, ktorý sa aktuálne neodráža na cene akcií. Cieľom fondu je v dlhodobom časovom horizonte dosiahnuť kapitálový rast. Odporúčaný investičný horizont je minimálne 10 rokov. Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.allianzglobalinvestors.lu.

Podkladové aktívum:
Allianz Europe Small Cap Equity - AT - EUR
ISIN:
LU0293315296
Správca:
Allianz Global Investors GmbH
Sub-správca:
Allianz Global Investors KAG, Frankfurt
Depozitár:
State Street Bank Luxembourg S.A.
Mena:
EUR
Druh:
akciový
Rizikový faktor:
vysoký
Kategória podľa nariadenia*:
článok 8
Webové sídlo:

Fond sa sústreďuje na akcie spoločností s relatívne nižším kapitálovým vybavením, ktoré sú registrované v Európe (okrem Ruska a Turecka). Investičným cieľom je dosiahnuť rast kapitálu v dlhodobom časovom horizonte. Teritoriálne pokrýva najviac vyspelé ekonomiky ako napríklad Spojené kráľovstvo, Nemecko, Švajčiarsko, Švédsko, Francúzsko, Holandsko. Sektorovo je orientovaný najmä na priemysel, produkciu nadštandardných tovarov a služieb, informačné technológie, ťažbu a spracovanie surovín, energetiku, finančný sektor, zdravotná starostlivosť.

Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.allianzgi-b2b.eu.

Podielový fond:
Allianz Food Security - AT - EUR
ISIN:
LU2211817601
Správca:
Allianz Global Investors UK Limited
Depozitár:
State Street Bank International GmbH – Luxembourg Branch
Mena:
EUR
Druh:
Akciový
Rizikový faktor:
Vysoký
Kategória podľa nariadenia*:
článok 8
Webové sídlo:

Ciel‘om investičnej stratégie podielového fondu je dlhodobý rast kapitálu investovaním do globálnych akciových trhov so zameraním na spoločnosti angažované v oblasti potravinovej bezpečnosti. Fond investuje v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja a je tematicky orientovaný na udržateľnosť. Fond investuje minimálne 90 % aktív do akcií, ktoré sú orientované na udržateľný rozvoj. Maximálne 10 % aktív fondu je alokovaných do ostatných akcií, iných ako je uvedené v investičnom cieli. Spoločnosti, ktoré sa zaoberajú oblasťou potravinovej bezpečnosti, sú spoločnosti, ktoré ponúkajú výrobky alebo riešenia, aktívne prispievajú k pozitívnym environmentálnym a sociálnym výsledkom v celom potravinovom dodávateľskom reťazci naprieč výrobou, dopravou, kvalitou a bezpečnosťou potravín. Fond investuje maximálne 50 % svojich aktív do rozvíjajúcich sa trhov a maximálne 10 % aktív do čínskych akcií tzv. China A-Shares (akcie spoločností so sídlom v pevninskej Číne, ktoré sú obchodované na dvoch čínskych burzách cenných papierov, v Šanghaji a Shenzhene). Fond môže alokovať maximálne 15 % aktív do nástrojov peňažného trhu a/alebo do výšky 10 % do fondov peňažného trhu. Fond môže využívať aj deriváty. Viac informácií k podielovému fondu, jeho predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov, nájdete na regulatory.allianzgi.com.

Podkladové aktívum:
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities - A - EUR
ISIN:
LU1992126489
Správca:
Allianz Global Investors GmbH
Sub-správca:
RCM (UK) Ltd. - London
Depozitár:
State Street Custodial Serv. (Irel.) Ltd.
Mena:
EUR
Druh:
akciový
Rizikový faktor:
vysoký
Kategória podľa nariadenia*:
článok 6
Webové sídlo:

Fond sa sústreďuje na akcie takých spoločností, ktoré majú sídlo v novorozvíjajucich sa trhoch sveta alebo ktoré na nich vykonávajú významné ekonomické aktivity. Investičným cieľom je dosiahnuť rast investovaného kapitálu v dlhodobom časovom období. Regiónovo sú investície rozložené po celom svete a zahŕňajú také rozvíjajúce sa ekonomiky ako napríklad Brazília, Južná Kórea, Rusko, Taiwan, Hong Kong, Mexiko, India, Južná Afrika, Malajzia. Sektorovo pokrývajú najviac informačné technológie, finančný sektor, ťažbu a spracovanie surovín, energetiku, telekomunikačné služby.

Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.allianzgi-b2b.eu.

Podkladové aktívum:
IAD 1. PF Slnko, o.p.f.
ISIN:
SK3110000690
Správca:
IAD Investments, správ. spol., a.s.
Depozitár:
Československá obchodná banka, a.s.
Mena:
EUR
Druh:
dlhopisový
Rizikový faktor:
stredný
Kategória podľa nariadenia*:
článok 6
Webové sídlo:

Fond investuje predovšetkým do dlhopisov, podielových listov iných peňažných a dlhopisových fondov, investičných nástrojov dlhového charakteru a nástrojov peňažného trhu. Portfólio fondu primárne tvoria nástroje denominované v EUR. Fond však aktívne vyhľadáva aj atraktívne investičné príležitosti denominované v cudzích menách, ktoré nemusia byť zabezpečené voči menovému riziku.

Cieľom investičnej stratégie podielového fondu je dosiahnuť stabilný a rovnomerný rast hodnoty podielového fondu vyjadrenej v tuzemskej mene v strednodobom horizonte 3 – 4 rokov. Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.iad.sk.

Podkladové aktívum:
TAM Dlhopisový fond
ISIN:
SK3110000146
Správca:
Tatra asset management, a.s.
Depozitár:
Tatra banka, a. s., Bratislava
Mena:
EUR
Druh:
dlhopisový
Rizikový faktor:
stredný
Kategória podľa nariadenia*:
článok 6
Webové sídlo:

Prostriedky sú v podielovom fonde investované predovšetkým do dlhopisových investícií a peňažných investícií denominovaných v EUR, bližšie špecifikovaných v Štatúte podielového fondu, v prevažnej miere zabezpečených proti menovému riziku, a do alternatívnych investícií, napr. realitné investície, komoditné investície alebo podielové fondy riadené s cieľom dosahovania absolútnych výnosov (podiel alternatívnych investícií na majetku Fondu bude predstavovať najviac 10 %), v súlade s rizikovým profilom podielového fondu, s cieľom dosiahnuť v odporúčanom investičnom horizonte a pri primeranej miere rizika stabilné zhodnotenie podielového fondu v EUR.

Odporúčaný investičný horizont fondu je 3 roky. Hlavnú časť majetku v podielovom fonde tvoria štátne dlhopisy (resp. cenné papiere so zárukou štátu), štátne pokladničné poukážky, dlhopisy spoločností s ratingom v investičnom pásme a hypotekárne záložné listy. Viac informácií k podielovým fondom, a teda aj ich predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.tam.sk.

Podkladové aktívum:
Aberdeen Standard SICAV II-Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR
Správca:
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
ISIN:
LU0177497491
Depozitár:
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A, Luxembourg
Mena:
EUR
Druh:
dlhopisový
Rizikový faktor:
nízky až stredný
Kategória podľa nariadenia*:
článok 8
Webové sídlo:

Podielový fond sa sústreďuje na investovanie do predovšetkým európskych dlhopisov alebo dlhopisov umiestnených na európskych finančných trhoch s ratingom v investičnom pásme. Dlhopisy denominované v inej mene ako euro sú zabezpečené voči menovému riziku. Cieľom je dosiahnuť dlhodobý rast z kapitálových príjmov, ako aj z reinvestícií. Dlhopisy pochádzajú od rôznych emitentov a sú rôznej orientácie – korporátne, vládne, napojené na vývoj indexu, mimoeurópske, s plávajúcim výnosom a pod. Odporúčaný investičný horizont je 3 – 5 rokov. Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.standardlifeinvestments.com..

Podkladové aktívum:
Allianz Invest ESG Klassisch (T)
ISIN:
AT0000809256
Správca:
Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Depozitár:
Erste Group Bank AG
Mena:
EUR
Druh:
zmiešaný, strešný
Rizikový faktor:
stredný
Kategória podľa nariadenia*:
článok 8
Webové sídlo:

Prostriedky fondu sú investované do národných a medzinárodných dlhopisových a akciových fondov, pričom maximálne 60 % aktív fondu tvoria akciové fondy. V prípade akciových fondov sa fond zameriava na globálnu diverzifikáciu a nesleduje žiadnu sektorovú orientáciu. Pokiaľ ide o dlhopisové fondy na fond sa nevzťahujú žiadne geografické, emitentské alebo priemyselné obmedzenia.
Do procesu výberu fondov sú integrované sociálne, environmentálne a etické (ESG) kritériá.
Cieľom investičnej stratégie podielového fondu je dosiahnuť stabilný a rovnomerný rast hodnoty podielového fondu vyjadrenej v emisnej mene v dlhodobom horizonte 5 a viac rokov. Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.allianzinvest.at.

Podielový fond:
C-QUADRAT ARTS Best Momentum T
ISIN:
AT0000825393
Správca:
Ampega Investment GmbH
Depozitár:
Raiffeisen Bank Int. AG
Mena:
EUR
Druh:
fon fondov
Rizikový faktor:
vysoký
Kategória podľa nariadenia*: článok 6
Webové sídlo: https://ampega.de/

Stratégia fondu:
Investičným cieľom je dlhodobý rast kapitálu pri akceptovaní vyššieho rizika. Pri investovaní sa využíva technický obchodný systém kopírujúci trendy, vyvinutý spoločnosťou ARTS Asset Management. V portfóliu prevažujú fondy, ktoré vykazujú v krátkom až strednodobom horizonte pozitívne trendy. Na rozdiel od väčšiny klasicky obhospodarovaných fondov sa investičná stratégia neorientuje na benchmark, ale usiluje z dlhodobého hľadiska o dosiahnutie absolútneho nárastu hodnoty. Fond reprezentuje vysoko aktívny štýl riadenia, zloženie portfólia sa neustále mení.

Odporúčaný investičný horizont je 5 rokov. Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.c-quadrat.com.

Podkladové aktívum:
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI
ISIN:
DE000A0F5G98
Správca:
Ampega Investment GmbH
Depozitár:
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KgaA, Frankfurt
Mena:
EUR
Druh:
zmiešaný
Rizikový faktor:
stredný až vysoký
Kategória podľa nariadenia*:
článok 6
Webové sídlo:

Investovanie fondu je založené na prístupe tzv. celkovej návratnosti (Total Return). Pri investovaní sa využíva technický obchodný systém orientovaný na strednodobé trendy vyvinutý spoločnosťou ARTS Asset Management. Investičná stratégia sa neorientuje na žiadny benchmark, ale naopak sa z dlhodobého hľadiska usiluje o dosiahnutie kladnej výkonnosti pri akomkoľvek vývoji svetových trhov. Majetok fondu môže byť kompletne investovaný do akciových fondov. V nepriaznivom období vývoja na burzách môže byť akciová kvóta zredukovaná až na nulu, a vtedy je majetok investovaný z veľkej časti do investičných fondov dlhopisov s krátkou lehotou splatnosti alebo nástrojov peňažného trhu. Fond môže využívať aj deriváty. Portfólio je tak neustále prispôsobované aktuálnemu vývoju na jednotlivých trhoch, čím sa využíva výnosový potenciál vždy najúspešnejších sektorov odvetví a krajín sveta.

Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.c-quadrat.com.

Podielový fond:
C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect VT
ISIN:
AT0000A03K55
Správca:
Ampega Investment GmbH
Depozitár:
Raiffeisen Bank Int. AG
Mena:
EUR
Druh:
fond fondov
Rizikový faktor:
stredný
Kategória podľa nariadenia*:
článok 6
Webové sídlo:

Ciel‘om investičnej stratégie podielového fondu je dlhodobo dosiahnut‘ absolútny prírastok hodnoty vo všetkých trhových fázach. Investovanie v podielovom fonde sa riadi flexibilnými investičnými smernicami. Fond sleduje stratégiu dynamického zhodnotenia kapitálu. Cieľom je zabezpečiť, aby hodnota jednotky upravená o výplatu dividend alebo návratnosti kapitalizačných jednotiek predstavovala najmenej 90 % maximálnej hodnoty (úroveň ochrany hodnoty) konečných mesačných hodnôt za sledované obdobie (posledných 12 mesiacov) každý deň. Nie je však zaručené, že bude zachovaná úroveň ochrany hodnôt. Rovnako sa podielnikom nevyplácajú žiadne rozdiely, ak sa nedosiahne úroveň ochrany hodnoty. Upravená jednotková hodnota počas obdobia pozorovania sa určuje pomocou trhovo štandardnej metódy v Rakúsku s prihliadnutím na reinvestíciu možnej výplaty dividend. Rozlišujú sa aktíva rastové a aktíva s pevným výnosom. Rozloženie rastové aktíva / aktíva s pevným výnosom sa môže pohybovat‘ medzi 0 a 100 %. Fond môže využívať aj deriváty. Odporúčaný investičný horizont sú 4 roky. Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.c-quadrat.com.

Podkladové aktívum:
IAD 1. PF Slnko, o.p.f.
ISIN:
SK3110000690
Správca:
IAD Investments, správ. spol., a.s.
Depozitár:
Československá obchodná banka, a.s.
Mena:
EUR
Druh:
dlhopisový
Rizikový faktor:
stredný
Kategória podľa nariadenia*:
článok 6
Webové sídlo:

Fond investuje predovšetkým do dlhopisov, podielových listov iných peňažných a dlhopisových fondov, investičných nástrojov dlhového charakteru a nástrojov peňažného trhu. Portfólio fondu primárne tvoria nástroje denominované v EUR. Fond však aktívne vyhľadáva aj atraktívne investičné príležitosti denominované v cudzích menách, ktoré nemusia byť zabezpečené voči menovému riziku.

Cieľom investičnej stratégie podielového fondu je dosiahnuť stabilný a rovnomerný rast hodnoty podielového fondu vyjadrenej v tuzemskej mene v strednodobom horizonte 3 – 4 rokov. Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.iad.sk.

Podkladové aktívum:
TAM Dlhopisový fond
ISIN:
SK3110000146
Správca:
Tatra asset management, a.s.
Depozitár:
Tatra banka, akciová spoločnosť
Mena:
EUR
Druh:
dlhopisový
Rizikový faktor:
nízky až stredný
Kategória podľa nariadenia*:
článok 6
Webové sídlo:

Prostriedky sú v podielovom fonde investované predovšetkým do dlhopisových investícií a peňažných investícií denominovaných v EUR, bližšie špecifikovaných v Štatúte podielového fondu, v prevažnej miere zabezpečených proti menovému riziku, a do alternatívnych investícií, napr. realitné investície, komoditné investície alebo podielové fondy riadené s cieľom dosahovania absolútnych výnosov (podiel alternatívnych investícií na majetku Fondu bude predstavovať najviac 10 %), v súlade s rizikovým profilom podielového fondu, s cieľom dosiahnuť v odporúčanom investičnom horizonte a pri primeranej miere rizika stabilné zhodnotenie podielového fondu v EUR.

Odporúčaný investičný horizont fondu je 3 roky. Hlavnú časť majetku v podielovom fonde tvoria štátne dlhopisy (resp. cenné papiere so zárukou štátu), štátne pokladničné poukážky, dlhopisy spoločností s ratingom v investičnom pásme a hypotekárne záložné listy. Viac informácií k podielovým fondom, a teda aj ich predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na http://www.tam.sk/.

Podkladové aktívum:
Aberdeen Standard SICAV II-Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR
ISIN:
LU0177497491
Správca:
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Depozitár:
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A, Luxembourg
Mena:
EUR
Druh:
dlhopisový
Rizikový faktor:
nízky až stredný
Kategória podľa nariadenia*:
článok 8
Webové sídlo:

Podielový fond sa sústreďuje na investovanie do predovšetkým európskych dlhopisov alebo dlhopisov umiestnených na európskych finančných trhoch s ratingom v investičnom pásme. Dlhopisy denominované v inej mene ako euro sú zabezpečené voči menovému riziku. Cieľom je dosiahnuť dlhodobý rast z kapitálových príjmov, ako aj z reinvestícií. Dlhopisy pochádzajú od rôznych emitentov a sú rôznej orientácie – korporátne, vládne, napojené na vývoj indexu, mimoeurópske, s plávajúcim výnosom a pod. Odporúčaný investičný horizont je 3 – 5 rokov. Viac informácií k podielovým fondom, a teda aj ich predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.standardlifeinvestments.com.

Podielový fond:
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-Euro (hedged)
ISIN:
LU0605515377
Správca:
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Depozitár:
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mena:
EUR
Druh:
akciový
Rizikový faktor:
vysoký
Kategória podľa nariadenia*: článok 8
Webové sídlo: https://www.fidelity.lu/

Stratégia fondu:
Cieľom investičnej politiky fondu je zabezpečiť príjem a dlhodobý rast kapitálu. Najmenej 70 % investovaných prostriedkov je umiestňovaných do akcií spoločností na celom svete. Výber aktív je zameraný na tie, ktoré okrem potenciálu na rast kapitálu prinášajú možnosti na získanie atraktívnych dividendových výnosov. Investície fondu sú umiestňované v rôznych geografických oblastiach, trhových sektoroch, odvetviach alebo triedach aktív. Fond môže použiť aj deriváty s cieľom zníženia rizika nákladov, alebo vytvorenia dodatočného kapitálu alebo príjmu v súlade s rizikovým profilom fondu. Fond je zabezpečený voči menovému riziku.

Odporúčaný investičný horizont je minimálne 5 rokov. Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.fidelityworldwideinvestment.com.

Podkladové aktívum:
Zaistený – IAD depozitné konto, o.p.f.
ISIN:
SK3110000716
Správca:
IAD Investments, správ. spol., a.s.
Depozitár:
Československá obchodná banka, a.s.
Mena:
EUR
Druh:
Krátkodobé investície
Rizikový faktor:
nízky
Kategória podľa nariadenia*:
článok 6
Webové sídlo:

Fond investuje prostriedky najmä do krátkodobých dlhových cenných papierov, nástrojov peňažného trhu, vkladov v bankách, krátkodobých repo obchodov a do podielových listov iných otvorených podielových fondov, cenných papierov európskych fondov a cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ktoré majú peňažný a súčasne zaistený charakter a sú denominované v eure.

Cieľom investičnej stratégie je dosahovanie vopred stanoveného výnosu tak, aby výkonnosť fondu neklesla pod stanovený minimálny výnos v stanovenom časovom období.Viac informácií k podielovému fondu nájdete na www.iad.sk.

Podielový fond:
Amundi Funds Global Multi-Asset - I2 EUR
ISIN:
LU1883328541
Správca:
Amundi Luxembourg SA
Depozitár:
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Mena:
EUR
Druh:
zmiešaný
Rizikový faktor:
nízky až stredný
Kategória podľa nariadenia*: článok 8
Webové sídlo: https://www.amundi.com

 

Podielový fond:
Amundi Funds Global Multi-Asset - I2 EUR
ISIN:
LU1883328541
Správca:
Amundi Luxembourg SA
Depozitár:
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Mena:
EUR
Druh:
zmiešaný
Rizikový faktor:
nízky až stredný
Kategória podľa nariadenia*: článok 8
Webové sídlo: https://www.amundi.com

 

Podielový fond:
Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative - I2 EUR
ISIN:
LU2079696568
Správca:
Amundi Luxembourg SA
Depozitár:
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Mena:
EUR
Druh:
zmiešaný
Rizikový faktor:
nízky
Kategória podľa nariadenia*: článok 8
Webové sídlo: https://www.amundi.com

 

Podielový fond:
Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative - I2 EUR
ISIN:
LU2079696568
Správca:
Amundi Luxembourg SA
Depozitár:
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Mena:
EUR
Druh:
zmiešaný
Rizikový faktor:
nízky
Kategória podľa nariadenia*: článok 8
Webové sídlo: https://www.amundi.com

 

Podielový fond:
Amundi Funds Net Zero Ambition Multi-Asset – I EUR
ISIN:
LU0907914518
Správca:
Amundi Luxembourg SA
Depozitár:
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Mena:
EUR
Druh:
zmiešaný
Rizikový faktor:
nízky až stredný
Kategória podľa nariadenia*: článok 8
Webové sídlo: https://www.amundi.com

 

Podielový fond:
Amundi Funds Net Zero Ambition Multi-Asset – I EUR
ISIN:
LU0907914518
Správca:
Amundi Luxembourg SA
Depozitár:
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Mena:
EUR
Druh:
zmiešaný
Rizikový faktor:
nízky až stredný
Kategória podľa nariadenia*: článok 8
Webové sídlo: https://www.amundi.com

 

Podielový fond:
PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation
ISIN:
IE00B11XZB05
Správca:
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Depozitár:
Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Ltd/Ireland
Mena:
EUR
Druh:
dlhopisový
Rizikový faktor:
stredný
Kategória podľa nariadenia*: článok 6
Webové sídlo: https://europe.pimco.com/en-eu

Stratégia fondu:
Investičná politika fondu je zameraná na obozretné generovanie celkovej návratnosti, a to pomocou kombinácie príjmu z investícií a rastu kapitálu. Fond investuje do širokého spektra cenných papierov s pevným výnosom (s pevnou alebo variabilnou úrokovou sadzbou) vydaných spoločnosťami alebo vládami z celého sveta. Sú prevažne v amerických dolároch, ale fond môže držať aj ďalšie peňažné meny alebo cenné papiere v iných menách. Fond môže investovať aj na rozvíjajúcich sa trhoch ekonomík, ktoré sú z hľadiska investičného stále vo vývoji. Cenné papiere sú väčšinou z investičného stupňa podľa stanovenia medzinárodných ratingových agentúr. Fond môže investovať aj do finančných derivátov (futures, opcie, swapy). Výnosy z derivátov sú naviazané na pohyby podkladových aktív. Fond je zabezpečený voči menovému riziku.
Odporúčaný investičný horiziont je 5 rokov. Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.europe.pimco-funds.com.

Podkladové aktívum:
Zaistený – IAD depozitné konto, o.p.f.
ISIN:
SK3110000716
Správca:
IAD Investments, správ. spol., a.s.
Depozitár:
Československá obchodná banka, a.s.
Mena:
EUR
Druh:
Krátkodobé investície
Rizikový faktor:
nízky
Kategória podľa nariadenia*:
článok 6
Webové sídlo:

Fond investuje prostriedky najmä do krátkodobých dlhových cenných papierov, nástrojov peňažného trhu, vkladov v bankách, krátkodobých repo obchodov a do podielových listov iných otvorených podielových fondov, cenných papierov európskych fondov a cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ktoré majú peňažný a súčasne zaistený charakter a sú denominované v eure.

Cieľom investičnej stratégie je dosahovanie vopred stanoveného výnosu tak, aby výkonnosť fondu neklesla pod stanovený minimálny výnos v stanovenom časovom období.Viac informácií k podielovému fondu nájdete na www.iad.sk.

Podkladové aktívum:
IAD Protected Equity 1, o.p.f.
ISIN:
SK3110000666
Správca:
IAD Investments, správ. spol., a.s.
Depozitár:
Československá obchodná banka, a.s.
Mena:
EUR
Druh:
zmiešaný
Rizikový faktor:
nízky
Kategória podľa nariadenia*:
článok 6
Webové sídlo:

Fond investuje predovšetkým do nástrojov peňažného trhu, dlhopisov, akcií a podielových listov iných podielových fondov.

Cieľom investičnej stratégie je aktívnym riadením podielového fondu dosiahnuť participáciu na raste akciových a dlhopisových trhov a súčasne počínajúc od 1. 4. 2008 dosahovať takú hodnotu podielu, ktorá bude vždy na konci stanoveného obdobia rovná alebo vyššia ako na začiatku tohto obdobia. Stanovené obdobia budú vždy dvojročné, pričom prvé začalo plynúť 1. 4. 2008 a uplynulo 31. 3. 2010.

Viac informácií k podielovým fondom, a teda aj ich predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.iad.sk.

Podkladové aktívum:
IAD Protected Equity 2, o.p.f.
ISIN:
SK3110000674
Správca:
IAD Investments, správ. spol., a.s.
Depozitár:
Československá obchodná banka, a.s.
Mena:
EUR
Druh:
zmiešaný
Rizikový faktor:
nízky
Kategória podľa nariadenia*:
článok 6
Webové sídlo:

Fond investuje predovšetkým do nástrojov peňažného trhu, dlhopisov, akcií a podielových listov iných podielových fondov.

Cieľom investičnej stratégie je aktívnym riadením podielového fondu dosiahnuť participáciu na raste akciových a dlhopisových trhov a súčasne počínajúc od 1. 4. 2009 dosahovať takú hodnotu podielu, ktorá bude vždy na konci stanoveného obdobia rovná alebo vyššia ako na začiatku tohto obdobia. Stanovené obdobia budú vždy dvojročné, pričom prvé začalo plynúť 1. 4. 2009 a uplynulo 31. 3. 2011.

Viac informácií k podielovým fondom, a teda aj ich predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.iad.sk.

Podkladové aktívum:
 I-AM AllStars Balanced 
ISIN:
AT0000810643
Správca:
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 
Depozitár:
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Viedeň
Mena:
EUR
Druh: fond fondov
Rizikový faktor: stredný
Kategória podľa nariadenia*:
článok 8
Webové sídlo:

Podielový fond pri svojich investíciách zohľadňuje ekologické, prípadne sociálne kritériá. Jeho investičným cieľom je dosiahnuť mierny rast kapitálu pri strednom riziku, a to investovaním do širokej škály akciových a dlhopisových trhov. Na tento účel sa využívajú najmä aktívne investičné fondy a fondy ETF. Podielový fond investuje na základe aktívnej investičnej stratégie a nepoužíva index alebo inú referenčnú hodnotu. Najmenej 70 % aktív smeruje do iných investičných fondov vrátane netermínovaných vkladov (prípadne vkladov s výpovednou lehotou). Podiel akcií cez iné fondy a investície do akcií je obmedzený na 50 % aktív fondu. Derivátové nástroje môžu byť použité na zabezpečenie.

Podkladové aktívum:
I-AM GreenStars Opportunities
ISIN:
AT0000A1YH15
Správca:
Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Depozitár:
Raiffeisen Bank International AG, Viedeň
Mena:
EUR
Druh:
akciový
Rizikový faktor:
vysoký
Kategória podľa nariadenia*:
článok 8
Webové sídlo:

I-AM GreenStars Opportunities je otvorený akciový podielový fond zriadený v Rakúsku. Cieľom podieloveho fondu je dosahovať dlhodobé zhodnotenie kapitálu prijatím vyšších rizík. Podielový fond investuje najmenej 51% aktív do akcií a ekvivalentných cenných papierov. Zvyšné aktíva su investované do finančných nástrojov emitovaných okrem iného štátmi a nadnárodnými spoločnosťami, do nástrojov peňažného trhu a podielových listov investičných fondov. Aktíva v podielovom fonde musia dlhodobo spĺňať tzv. „ESG“ kritériá („Environmental“, „Social“, „Governance“), čo znamená, že musia spĺňať určité minimálne štandardy v environmentálnej a sociálnej oblasti ako aj vykazovať dobrú správu a riadenie. 
Z investovania budú vylúčené: podniky zo zbrojárskeho priemyslu; podniky porušujúce pracovné alebo ľudské práva; podniky, ktorých tržby pochádzajú z produkcie resp. ťažby uhlia alebo ktorých tržby z veľkej časti pochádzajú zo spracovania resp. používania uhlia alebo iných služieb týkajúcich sa uhlia; podniky vyrábajúce kľúčové súčiastky z oblasti zakázaných zbraní (napr. kazetová munícia, chemické zbrane, pozemné míny) alebo ktorých manažment nedosahuje určitú úroveň kvality; derivátové nástroje, ktoré môžu umožňovať alebo podporovať špekulácie s potravinami. 

Podkladové aktívum: I-AM AllStars Opportunities
ISIN: AT0000810650
Správca: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 
Depozitár: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Viedeň
Mena: EUR
Druh: fond fondov
Rizikový faktor: stredný
Kategória podľa nariadenia*: článok 8
Webové sídlo: www.LLBInvest.at

Podielový fond pri svojich investíciách zohľadňuje ekologické, prípadne sociálne kritériá. Jeho stratégiou je investovať väčšinu aktív do globálnych akciových trhov s potenciálom rastu. To zahŕňa najmä aktívne investičné fondy, fondy ETF a na zníženie rizika aj likvidné alternatívne akciové stratégie. Podielový fond investuje na základe aktívnej investičnej stratégie a nepoužíva index alebo inú referenčnú hodnotu. Najmenej 70 % aktív smeruje do iných investičných fondov vrátane netermínovaných vkladov (prípadne vkladov s výpovednou lehotou). Najmenej 30 % aktív fondu môže byť investovaných do akcií. Derivátové nástroje môžu byť použité len na zabezpečenie.

Podkladové aktívum:
IAD Protected Equity 1, o.p.f.
ISIN:
SK3110000666
Správca:
IAD Investments, správ. spol., a.s.
Depozitár:
Československá obchodná banka, a.s.
Mena:
EUR
Druh:
zmiešaný
Rizikový faktor:
nízky
Kategória podľa nariadenia*:
článok 6
Webové sídlo:

Fond investuje predovšetkým do nástrojov peňažného trhu, dlhopisov, akcií a podielových listov iných podielovýchfondov.

Cieľom investičnej stratégie je aktívnym riadením podielového fondu dosiahnuť participáciu na raste akciových a dlhopisových trhov a súčasne počínajúc od 1. 4. 2008 dosahovať takú hodnotu podielu, ktorá bude vždy na konci stanoveného obdobia rovná alebo vyššia ako na začiatku tohto obdobia. Stanovené obdobia budú vždy dvojročné, pričom prvé začalo plynúť 1. 4. 2008 a uplynulo 31. 3. 2010.

Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.iad.sk.

Podkladové aktívum:
IAD Protected Equity 2, o.p.f.
ISIN:
SK3110000674
Správca:
IAD Investments, správ. spol., a.s.
Depozitár:
Československá obchodná banka, a.s.
Mena:
EUR
Druh:
zmiešaný
Rizikový faktor:
nízky
Kategória podľa nariadenia*:
článok 6
Webové sídlo:

Fond investuje predovšetkým do nástrojov peňažného trhu, dlhopisov, akcií a podielových listov iných podielových fondov.

Cieľom investičnej stratégie je aktívnym riadením podielového fondu dosiahnuť participáciu na raste akciových a dlhopisových trhov a súčasne počínajúc od 1. 4. 2009 dosahovať takú hodnotu podielu, ktorá bude vždy na konci stanoveného obdobia rovná alebo vyššia ako na začiatku tohto obdobia. Stanovené obdobia budú vždy dvojročné, pričom prvé začalo plynúť 1. 4. 2009 a uplynulo 31. 3. 2011.

Viac informácií k podielovým fondom, a teda aj ich predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.iad.sk.

Podkladové aktívum:
Allianz Invest ESG Klassisch (T)
ISIN:
AT0000809256
Správca:
Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Depozitár:
Erste Group Bank AG
Mena:
EUR
Druh:
zmiešaný, strešný
Rizikový faktor:
stredný
Kategória podľa nariadenia*:
článok 8
Webové sídlo:

Prostriedky fondu sú investované do národných a medzinárodných dlhopisových a akciových fondov, pričom maximálne 60 % aktív fondu tvoria akciové fondy. V prípade akciových fondov sa fond zameriava na globálnu diverzifikáciu a nesleduje žiadnu sektorovú orientáciu. Pokiaľ ide o dlhopisové fondy na fond sa nevzťahujú žiadne geografické, emitentské alebo priemyselné obmedzenia.
Do procesu výberu fondov sú integrované sociálne, environmentálne a etické (ESG) kritériá.
Cieľom investičnej stratégie podielového fondu je dosiahnuť stabilný a rovnomerný rast hodnoty podielového fondu vyjadrenej v emisnej mene v dlhodobom horizonte 5 a viac rokov. Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.allianzinvest.at.

 

Hodnoty fondov sú zobrazované z pohľadu klienta.
Uvedené nákupné ceny podielových jednotiek sú stanovené s rozdielom medzi nákupnou a predajnou cenou podielovej jednotky vo výške 4 % nákupnej ceny podielovej jednotky.
Vývoj hodnoty fondu voči valuačnému dňu - 9. 7. 2024.
*Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb
-
*Zobrazovaný vývoj zhodnotenia nezahŕňa poplatky spojene s programom podľa Sadzobníka poplatkov s výnimkou poplatkov za správu fondov.

Vývoj hodnoty fondov v číslach

Zvoľte fond na porovnanie
Zvoľte fond na porovnanie
Zvoľte fond na porovnanie